Strona startowa

Wiadomości - Polityka

Minister Michał Cieślak - kolejne inwestycje na Ponidziu otrzymują dofinansowania

Dodał: Marta Data: 2021-03-31 12:50:50 (czytane: 4534)

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki rekomendowanych dofinansowań w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Studio tatuażu - Black Line tattoo&piercing
www.tatuazebusko.pl,STUDIO TATUAŻU, SALON TATUAŻU, TATUAŻ, KOLCZYKOWANIE, KOLCZYKI, TATTOO, PIERCING, MIKRODERMAL, OZDABIANIE, UPIĘKSZANIE, TATUAZ, TATUAZE, TATUAŻE BUSKO, PIŃCZÓW, CHMIELNIK, KAZIMIERZA WIELKA,

ul. Kopernika 8. 28-100, Busko-Zdrój

Kruszywa Busko Marcin Korepta
http://kruszywabusko.pl/,kruszywo, kamień naturalny, grysy dekoracyjne, otoczaki greckie , żwiry, bryły ogrodowe, kamień ścieżkowy , kamień do gabionów, kora kamienna, bazalt, dolomit, granit, kamień budowlany i drogowy, piasek, transport

Siesławice 193. 28-100, Busko-ZdrójPonad 73 mln zł  otrzyma ogółem województwo świętokrzyskie, w tym na Ponidzie trafi ponad 4mln zł.

Zobacz

"To kolejne projekty, które zostały dofinansowane w ramach rządowego programu RFIL dla samorządów. Szereg inwestycji będzie służyć naszym mieszkańcom i wpłynie na dalszy rozwój naszego regionu. To również wsparcie finansowe, z którego skorzystają lokalni wykonawcy i firmy" - powiedział Minister Michał Cieślak

Lista zadań jest już zatwierdzona i przedstawia się następująco:

POWIAT BUSKI

Gmina Gnojno - 300.000,00 zł

1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Gnojno poprzez budowę dwóch małych sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach.

Sale mają być wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, nagłośnienie oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

2. Budowa zbiornika wodnego - punkt poboru wody na cele rolnicze.

Gmina Pacanów - 300.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie. W ramach projektu przewiduje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 3,5m, likwidację przełomów i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym, remont przepustów, zjazdów utwardzenie kruszywem poboczy, odmulenie rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania.

Gmina Tuczępy - 600.000,00 zł - Budowa Ośrodka Zdrowia w Tuczępach.

Gmina Wiślica - 300.000,00 zł - Urządzenie terenów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Projekt obejmuje:

1. Modernizację stadionu sportowego, w tym podniesienie poziomu płyty boiska piłkarskiego, budowę zaplecza socjalnego stadionu, przebudowę trybun, zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

2. Zagospodarowanie terenów przy siedzibie przyszłego MOSiR-u, podniesienie terenu, wykonanie nowego ogrodzenia, remont drogi dojazdowej.

Projekt poza funkcją rekreacyjno-sportową ma na celu zabezpieczenie wyżej wymienionego terenu przed powodzią.

POWIAT PIŃCZOWSKI

Gmina Działoszyce – 1.000.000,00 zł - Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowskiej 7 w Działoszycach. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek o funkcji żłobka oraz przedszkola.

Gmina Kije – 300.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej w gminie Kije. Inwestycja obejmuje trzy zadania:

1. Poprawę efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku ośrodka zdrowia oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,

2. Termomodernizację budynku OSP w Kijach,

3. Budowę świetlicy wiejskiej w Kokocie wraz z zagospodarowaniem terenu .

Gmina Pińczów – 1.000.000,00 zł
- Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Pińczów. Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Giełdy Rolnej w Pińczowie - pierwszy etap. Zakres prac obejmuje budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz ze wszelkimi przyłączami (kanalizacja wodno-kanalizacyjna, CO, instalacje elektryczne). Dostępne będą sanitariaty dla osób korzystających z giełdy. W budynku będzie działało biuro świadczące usługi związane z poszukiwaniem odbiorców upraw rolnym z pominięciem pośredników. Będzie to ogromna pomoc i szansa dla rolników Zaplanowano również uzbrojenie podziemne poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w układzie ciśnieniowym oraz odprowadzenie deszczówki.

POWIAT KAZIMIERSKI


Gmina Bejsce – 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sąsiadujących ze sobą i ogrzewanych z jednego źródła ciepła budynków urzędu gminy i remizy OSP w Bejscach polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczne wraz z modernizacją sieci CO oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obu budynkach, dostosowaniu budynku urzędu gminy dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na punkty typu LED.

Gmina Czarnocin – 300.000,00 zł - „Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin polegająca na przebudowie istniejących placów, chodników i dróg wewnętrznych oraz budowie i przebudowie miejsc postojowych przy budynkach: urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin, działki numer ewidencyjny 589/1 i 588/2".

Gmina Opatowiec – 800.000,00 zł - Realizacja projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii". W ramach projektu zostaną,
zrealizowane następujące zdania: 1. Ścieżka rekreacyjna wzdłuż nadbrzeża Wisły, 2. Modernizacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna, 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz chodników na Rynku i przyległych ulicach, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej oraz schodów do Wisły, 6. Utworzenie miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i miejsca widokowego, 7. Budowa wiaty przystankowej oraz mini bazarku, 8. Przebudowa oświetlenia ulicznego na Rynku, 9. Wymiana sieci wodociągowej na Rynku, 10. Montaż monitoringu przy urzędzie i Domu Kultury, 11. Budowa pomnika I wojny światowej.

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Gmina Imielno - 1.391.000,00 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. Boisko wielofunkcyjne projektowane jest w miejscu istniejącego boiska trawiastego.

-Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 000915T Mierzwin-Bełk-Kwasków. Chodnik o długości 1725 metrów i szerokości 1,3 m zostanie wykonany jednostronnie w miejscowościach Mierzwin i Bełk.

Gmina Jędrzejów - 1.000.000,00 zł - „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic".

Przebudowa ul. Klasztornej w Jędrzejowie na odcinku 715 metrów. Planowane do realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu głównej ulicy miasta biegnącej od wiaduktu kolejowego w kierunku ronda na obwodnicy północnej Jędrzejowa. Projekt obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań (z ul. Wilanowską i z ul. S. Konarskiego) i trzech przejść dla pieszych.

Małogoszcz - 1.000.000,00 zł
- Przedmiotem projektu jest rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu polegająca na:

- remoncie dachu w istniejącej części przedszkola z ujednoliceniem elewacji i spójnej kolorystyki,

- budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na

- wyposażenie żłobka i przedszkola,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Gmina Nagłowice - 1.000.000,00 zł - „Poprawa Infrastruktury Edukacyjnej w Gminie Nagłowice" poprzez budowę budynku sali gimnastycznej przy istniejącej Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym.

POWIAT STASZOWSKI

Gmina Bogoria - 1.000.000,00 zł - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bogoria poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii oraz budowa sieci Hotspotów na terenie gminy Bogoria.

Gmina Łubnice – 150.000,00 zł - Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży – etap trzeci część zlewni Łubnic, Łyczby, Przeczowa. Będzie to już kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łubnice, która przyczyni się w znacznej mierze do ochrony środowiska.

Gmina Osiek - 1.500.000,00 zł
- Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek .

 Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2 740 mb. o szerokości jezdni 5 m i szerokości pobocza 2x0,50 m. Planowane do realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi łączącej ze sobą dwie gminy Osiek i Staszów.

Gmina Rytwiany – 300.000,00 zł
- Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany:

Zadanie 1: Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zadanie 2: Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego.

Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.

Gmina Staszów – 1.000.000,00 zł - Budowa portu przeładunkowego w Grzybowie. Inwestycja polega na wykorzystaniu potencjału dwóch linii kolejowych przebiegających przez Staszów i Grzybów: towarowej linii szerokotorowej numer 65 (LHS) umożliwiającej bezpośredni eksport i import towarów z Dalekiego Wschodu, a także linii kolejowej numer 70, która umożliwi dalszy transport towarów w Polsce i Europie Zachodniej

Gmina Szydłów – 500.000,00 zł - Inwestycja „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów" zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.

Ponadto wsparcie uzyskali :

Województwo Świętokrzyskie - 3.000.000,00 zł - Inwestycja obejmuje dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do obowiązujących standardów.

Kielce - 2.600.000,00 zł - zakup gruntów, ok. 5 ha w rejonie Niewachlowa oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych. W planach jest utworzenie warunków do rozwoju lokalnych firm i pozyskania zewnętrznych inwestorów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup, uzbrojenie i przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych.

POWIAT KIELECKI

Gmina Bieliny - 500.000,00 zł - zadanie „Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny - Porąbki od km 0+260 do km 3+030".

Gmina Bodzentyn - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie w ulicach: Wzorki, Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej.

Gmina Chęciny - 1.950.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Wolica (gmina Chęciny).

Gmina Chmielnik - 300.000,00 zł - Inwestycja obejmuje II etap prac modernizacyjnych na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku.

Gmina Daleszyce - 500.000,00 zł - Planowana inwestycja polega na przebudowie i budowie „Domu Ludowego" w Daleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminne Centrum Kultury.

Gmina Łagów - 430.000,00 zł - Przedmiotem wniosku jest realizacja inwestycji pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagająca administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów'.

Gmina Łopuszno - 250.000,00 zł - Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku Centrum Kultury w Łopusznie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Mniów - 520.000,00 zł - Przedmiotem realizacji inwestycji będą roboty budowlane obejmujące: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gliniany Las, Grzymałków ul. Spacerowa, Mniów ul. Kamieniec, Mniów ul. Kielecka, ul. Głęboka, ul. Znajoma, Borki, Pępice, Straszów, Malmurzyn, Serbinów - Chyby, Borki Zaolzie, Malmurzyn przy drodze numer 110 obręb Cierchy

Gmina Mniów - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem realizacji inwestycji będą roboty budowlane obejmujące: - Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Pielaki - Zaborowice, Pępice   Buczyna, Straszów - Jarosy, Cierchy - działka numer 115, Wólka Kłucka - Kubiniec, Wólka Kłucka - działka numer 199, Pałęgi w kierunku miejscowości Nowek, Pałęgi w kierunku miejscowości Kłucko, Pałęgi - Poręba, Mokry Bór - działka numer 108/1, Grzymałków ul. Rolna, Pępice działka numer 571, Borki Zaolzie, Borki Przecinka.

Gmina Morawica - 500.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: „Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych".

Gmina Piekoszów - 2.500.000,00 zł - Budowa i wyposażenie Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie.

Gmina Pierzchnica - 618.000,00 zł - Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach wraz z budową sieci wodociągowej w Pierzchnicy i miejscowości Podstole

Gmina Raków - 400.000,00 zł - Budowa drogi w terenie leśnym. Jest jedyną która łączy miejscowość Papiernia z terenem gminy Raków

Gmina Zagnańsk - 650.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku wielofunkcyjnego, w którym zlokalizowany będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Dziecięcy i Klub Seniora.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI – 1.700.000,00 zł - Inwestycja „Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie".

Gmina Krasocin – 2.500.000,00 zł - Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Krasocin.

Gmina Secemin - 200.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żelisławiczki i Międzylesie.

POWIAT OPATOWSKI:

Gmina Lipnik – 2.500.000,00 zł

Gmina Opatów – 3.200.000,00 zł

Gmina Sadowie – 900.000,00 zł

Gmina Tarłów – 500.000,00

Gmina Wojciechowice – 200.000,00 zł

POWIAT OSTROWIECKI – 5.000.000,00 zł

Gmina Bałtów – 2.250.000,00 zł

POWIAT SANDOMIERSKI – 1.500.000,00 zł

Gmina Koprzywnica – 545.000,00 zł

Gmina Obrazów – 400.000,00 zł

Gmina Wilczyce – 1.955.000,00 zł

Gmina Zawichost – 500.000,00 zł

POWIAT STARACHOWICKI – 1.000.000,00 zł

Gmina Brody - 475.000.00 zł

Gmina Mirzec - 1.000.000,00 zł

Gmina Pawłów – 2.525.000,00 zł

Gmina Starachowice – 4.000.000,00 zł 

Zobacz

/Artykuł sponsorowany/


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.210.184.142

Biura rachunkowe

Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka

ul. Partyzantów 78, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Rachunkowe EFEKT

Plac Targowy 4, 28-100 Busko Zdrój

Biuro Rachunkowe DASMA - usługi księgowe

Widuchowska 51, 28-100 Busko-Zdrój

Ubezpieczenia

A-TU MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA - Piotr Kardynał

ul. Kwiatowa 7, 28-100 Busko-Zdrój

Nieruchomości na wynajem

Zarezerwuj nocleg

Apartament Bajkowy - komfortowe pokoje do wynajęcia

Bajkowa 7/15, 28-100 Busko-Zdrój

Willa SŁONECZNA - noclegi, pokoje gościnne

ul. Słoneczna 18, 28-100 Busko-Zdrój

Willa Bolesław - pokoje do wynajęcia

ul. 12-go Stycznia 9, 28-100 Busko-Zdroj

Willa MARCEL - noclegi, komfortowe pokoje gościnne

ul. Słoneczna 23, 28 -100 Busko-Zdrój

busko.com.pl poleca

Zakupy utrudnione z powodu koronawirusa

Nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wprowadzają...

Czy w sklepie musimy mieć własne rękawiczki jednorazowe?

Na wtorkowej konferencji Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe...

Rodzinne firmy szansą dla regionalnego rozwoju

O wyzwaniach i szansach przed jakimi stoją rodzinne firmy dyskutować...

Nie pozwól by stres popsuł ważne spotkanie biznesowe

Stres towarzyszy człowiekowi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym....

Podmioty Ekonomii Społecznej - nowa moda, czy realna potrzeba

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje że 11 grudnia w siedzibie...

Spółdzielnia Socjalna 'Awokado' już działa

Już działa lokal gastronomiczny Spółdzielni Socjalnej 'Awokado',...

Ogłoszenia

Dodano: 2021-05-11 11:23:01

Kupię Mercedesa Sprintera - Wszystkie roczniki i m...

Dodano: 2021-05-11 11:21:26

MIESZKANIE

Dodano: 2021-05-11 11:08:00

Montaż ustawianie anten satelitarnych i telewizji ...

Dodano: 2021-05-11 11:07:27

Naprawa komputerów, laptopów

Dodano: 2021-05-11 11:04:07

Tania lodówka z zamrażalnikiem Mińsk 16A cena 20...

Dodano: 2021-05-11 10:51:18

Profesjonalne pranie dywanów oraz tapicerki meblow...

Dodano: 2021-05-11 10:50:13

Odgrzybianie klimatyzacji samochodowych / Usuwanie...

Dodano: 2021-05-11 10:48:33

TRANSPORT I PRZEPROWADZKI BUS MAXI DO 3,5 TONY BU...

Dodano: 2021-05-11 10:26:16

Praca

Dodano: 2021-05-11 10:20:46

Praca